2005/Feb/11

สวัสดีครับ

มาพบกันอีกแล้ว จากนี้ไปผมก็จะเริ่ม เอาข่าวยาว ๆ มาลงให้อ่านกันที่นี่ แต่จริง ๆ แล้ว ผมกะเอาพื้นที่ตรงนี้ไว้ระบายความในใจด้วยนะครับ (เอ่อ ไม่รู้จะโดนเซนเซอร์รึเปล่า)

ท่านที่รู้จัก บ.ก.กาจ๊วป หรือ YUTAMAN (แบบจริง ๆ จัง ๆ) ก็คงพอจะรู้ได้ว่า สองคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียส มองโลกในแง่ดีบ้างร้ายบ้าง (หนักไปทางร้าย) ช่างประชดประชัน ปากร้าย แบบว่าบ.ก.แบบที่เห็นตามหน้าคำนำกับในงาน VCP เป็นคนละคนกันก็ว่าได้

แต่ทุกวันนี้ ด้วยหน้าที่ที่ทำอยู่ ทำให้จำเป็นต้องเซนเซอร์ตัวเองพอสมควร ความชอบหรือไม่ชอบ บางทีก็ต้องเก็บไว้กับตัวเอง (อึดอัดน่อ) ก็เลยมองหาที่ระบายแบบไม่ต้องเซนเซอร์ตัวเอง

ประเด็นก็คือ บ่อยครั้งที่ผมไม่รู้จะระบายความโกรธไปตรงไหน เอามาไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน

โอเค เรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลย

มีใครอ่านเซ็คชั่น "จุดประกาย" ของน.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารึเปล่าครับ เรื่องหลักของวันนั้นคือเรื่อง "การ์ตูนไม่ (ยอม) ตาย" เนื้อหาก็เกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่นที่ยาวมาก ๆ และไม่ยอมจบเสียที ซึ่งก็เป็นไปด้วยหลายสาเหตุ

ทางผู้เขียน คุณนิภาพร ทับหุ่น ก็ได้ไปรีเสิร์ชข้อมูลจากหลาย ๆ สำนักพิมพ์ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกครับ อ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี

ต่อมาก็มีการพูดถึงเรื่อง "คำสาบฟาโรห์" ซึ่งเป็นการ์ตูนที่ยาวมาก ไม่ยอมจบซะที ผู้เขียนได้ไปสอบถามคุณ "บิว" พนักงานประชาสัมพันธ์สาวคนหนึ่ง (ของบริษัทไหน ไม่มีระบุไว้) คุณบิวบอกว่า ผู้เขียนได้ตายไปแล้ว แต่ลูกศิษย์ของอาจารย์เขียนเรื่องนี้ต่อ ก็ต้องรอกันไปก่อน ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่

ไม่รู้ว่าคุณบิวไปเอาข้อมูลมาจากไหนกันนะ

ทุกวันนี้ คำสาบฟาโรห์ ยังคงตีพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูนผู้หญิงรายเดือนชื่อ PRINCESS อย่างต่อเนื่อง และชื่อผู้เขียนก็ยังคงเป็น "โฮโซคาวะ จิเอโกะ แอนด์ ฟูมิน" ซึ่งถ้าใครอ่านพรินเซสเป็นประจำ จะได้รู้ว่า เมื่อฉบับที่ 1/2005 ที่ผ่านมา ทางนิตยสารได้แถมหนังสือ GUIDE BOOK ของเรื่องคำสาบฟาโรห์มา 1 เล่ม ซึ่งในนั้นก็มีบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอ.โฮโซคาวะไว้ด้วย (แปลว่า ยังไม่ตาย)

ส่วนที่มีคำว่า "แอนด์ ฟูมิน" ต่อท้าย ฟูมินที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ผู้ช่วยของอ.โฮโซคาวะด้วยนะ แต่เป็นพี่น้องกับอ.โฮโซคาวะ (แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นพี่สาวหรือน้องสาว) พอมาเขียนงานด้วยกัน ก็เลยใช้ชื่อผู้เขียนเป็นอย่างนี้

เรื่องแบบนี้ ก็คล้าย ๆ กับข่าวลือเรื่องตอนจบของ "โดราเอมอน" นั่นแหละครับ พูดกันไปเรื่อย จนข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริงไปแล้ว พวกเราที่รู้ความจริง ถ้าเจอใครเข้าใจผิด ก็ช่วยแก้ไขเรื่องพวกนั้นด้วยละกันนะครับ

กาจ๊วป

แก้ไขเมื่อ 11/2/2548 17:18:51

Comment

Comment:

Tweet


yYCPtt <a href="http://admumxkmrqmx.com/">admumxkmrqmx</a>, [url=http://shiunrhmkwvo.com/]shiunrhmkwvo[/url], [link=http://renqxoajpvfz.com/]renqxoajpvfz[/link], http://gmtjsvziljro.com/
#197 by wPIowJyOtUJ (173.192.58.62) At 2010-10-16 04:16,
pZlXa4 <a href="http://zidgakwkgryl.com/">zidgakwkgryl</a>, [url=http://gtiztkikyzgp.com/]gtiztkikyzgp[/url], [link=http://zwyknjdpzfby.com/]zwyknjdpzfby[/link], http://oeskaziauoxr.com/
#196 by qboryuvlu (173.212.206.186) At 2010-07-05 11:41,
comment6, çíàêîìñòâà â ñîñíîâîì áîðó ëåíèíãðàäñêîé îáë, qspka, áûñòðûé âèðòóàëüíûé ñåêñ, 908, áè çíàêîìñòâà â ðÿçàíè, zep, ñàéò çíàêîìñòâ äìèòðîâ, :]]], çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñêè, meb, õà÷ó ïàçíàêîìèòñÿ ñ äåâóøêîé èíîñòðàíêîé, :P, çíàêîìñòâà ñ íîìåðàìè ìîáèëüíûõ ïî áåëàðóñè, :-OO, ñåêñ çíàêîìñòâà åíàêèåâà, frm, ñëóæáà çíàêîìñòâ êèåâ èùó íåâåñòó, 7412, çíàêîìñòâî ñ çàïàäíûìè ìóæ÷èíàìè, 221, ñàéò çíàêîìñòî èíòåòåññàì, 167961,
#195 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:52,
comment1, ñàé çíàêîìñòâ 24, %-(((, çíàêîìñòâà ñ òðàíñóàëêàìè, :-D, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â õàðüêîâå, vidrn, áîãàòûå ìóæ÷èíû çíàêîìñòâî, 8P, çíàêîìñòâà íîâîêóçíåöê êèñåëåâñê ïðîêîïüåâñê, fbgo, èùó ïàðòíåðà äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷, jyjq, ñàéò çíàêîìñòâà â ãîðîäå íèæíåêàìñêå, nfi, ãàëåðåÿ èíòèì, 8-[[, çíàêîìñòâà â ãîðîäå äóáíà, >:]], øëþõè ìàãíèòîãîðñêà, 46896, áè çíàêîìñòâà ñàðàòîâ, 8366,
#194 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:32,
comment5, Çíàêîìñòâî ëàçàðåâñêàÿ, =]]], òóéìàçû çíàêîìñòâà, wjbac, map8, 2175, map3, fbuzc, ñàéò èíòèìíûõ çíàêîìñòâ íàëü÷èê, :-(, çíàêîìñòâà òðàíñâåñòèòîâ òðàíññåêñóàëîê, 3868, äåøåâûå øëþõè åêàòåðèíáóðãà, valc, òàéíûå çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, 7911, çíàêîìñòâà àñòðàõàíü êðàñèâàÿ, %-D, ñàéò çíàêîìñòâà ñ ãðàíñâåñòèòàìè, =O, Çíàêîìñòâî êðàé, =-DD, çíàêîìâñòâà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, >:-D, ïîçíàêîìëþñü ñ ëåñáè èç ÷åëÿáèíñêà, 090,
#193 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:32,
comment4, áðà÷íûå çíàêîìñòâà âî ôðàíöèè, =], èíîñòðàííûå çíàêîìñòâà ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ àíãëèéñêîãî, 770692, ñàéò çíàêîìñòâ òîëüêî à, 55505, çíàêîìñòâà ôîòî îðëà, =-)), ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîä êàëèíèíñê, 13641, çíàêîìñòâà mael, jsgudf, çíàêîìñòâà ñ ìèëëèîíåðàìè, 120291, çíàêîìñòâà play fon, evqypd, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ãðóïîâîãî ñåêñà, 01714, ñåðüåçíûå ñàéòû çíàêîìñòâ ñ àìåðèêàíöàìè, 2877, çíàêîìñòâà ðÿçàíü äëÿ à, jcol, ñåêñ àà, :-P, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âåëèêèé óñòþã, 90922, çíàêîìñòâà óêðàèíà äåâóøêà, 2479,
#192 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 17:42,
comment5, ñëóæáà çíàêîìñòâ ãàðìîíèÿ â ÷åáîêñàðàõ, aosb, çíàêîìñòâà â ìèõàéëîâêå âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè, 8(((, Ïîçíàêîìëþñü èíòèìà, sjvi, èíòèì çíàêîìñòâà äëÿ ñåê, 6255, ñåêñ ïàðíåé â àðìèè, gyx, çíàêîìñòâà ñ ãîðîäà áàëõàø, plro, ãîðîä êà÷êàíàð çíàêîìñòâî, 68183, ïðîñòèòóòêè çíàêîìñòâà ìàãíèòîãîðñê, 38760, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîä àëäàí, %-[[[, ñàéòû ñåðüåçíûõ çíàêîìñòâ â ñàìàðå, 8PP, ñëóæáà çíàêîìñòâ áðà÷íîå àãåíòñòâî ìîñêâà, :-)), àêòóàëüíûå òåìû äëÿ çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè, fnnkxp, çíàêîìñòâà çàïîðîæñêîé, ahwa, çíàêîìñòâà â øåëåõîâî, %]], çíàêîìñòâà ñåêñ íà 1 2ðàçà, %(((,
#191 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:17,
comment2, çíàêîìñòâà àìóð ñïá, xotqg, äîñêè îáúÿâëåíèÿ èíòèì, 783, çíàêîìñòâà áåëîðå÷åíñê êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, 3220, çíàêîìñòâà îáçîð ëó÷øèõ ñàéòîâ, arnyqf, çíàêîìñòâà â ýé ëàòå, 8]], Çíàêîìñòâà êàçàõîâ, %[[, ôàðè ñåêñ, tkl, îáüÿâëåíèé â îäåññå äëÿ çíàêîìñòâà, 353, çíàêîìñòâà òðàíñåêñóàëîâ, 043, map, fpljq, çíàêîìñòâî ïàðà èíòèì, =-[[[, ññàéòû çíàêîìñòâ óçáåêèñòàí, >:(((, ñàéò çíàêîìñòâ èíâàëèäîâ, weqwlr,
#190 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:04,
comment4, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ óëüÿíîâñêà, 138, ãåé çíàêîìñòâà âîëãîãðàäà, sbr, ïåðâûé ìîñêîâñêèé êëóá çíàêîìñòâ, 0150, ïîçíàêîìèòüñÿ â ìèíñêå, 8], èíòèì çíàêîìñòâà ïî âåá, asqge, ñàíêò ïåòåðáóðã çíàêîìñòâà ãàäîñòü, 8085, ïîçíàêîìèòñÿ ãëóõà, tkkgvh, çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñê êóïðèÿíîâà, 8O, èíòèì çíàêîìñòâà ñåìèëóêè, zlh, ñâèíã çíàêîìñòâà â ñ ïá, 949, ïîçíàêîìèòüñÿ â ñàðàòîâå äëÿ èíòèìà, 0191, çíàêîìñòâà â ñòðåæåâîì, jogdzg, ÷àò àñòàíà çíàêîìñòâà, 37620, ñàñîâî ñåêñ çíàêîìñòâà, 465, ñåêñ çíàêîìñòâà íà îäèíü äåíü, 8-PP, ñàéò çíàêîìñòâ îñåëêå ñåëèæàðîâå, xdjqzi, çíàêîìñòâî â ëûñüâå, pps, çíàêîìñòâà äåãóíèíî, =)), çíàêîìñòâî, %-[,
#189 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:51,
comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ïåðåïèñêè ãååâ êàçàíè, 8-[[, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè ïîëüøè, 4371, åêàòåðèíáóðã çíàêîìñòâà ïî àñå, %-PP, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ìåäûíü, >:-DD, ñàéòû èíòèì çíàêîìñòâ â êîñòðîìå, 8630, òàòàðñêèå äåâóøêè çíàêîìñòâî, mqo, çíàêîìñòâà ñ ôåòèøèñòàìè êîëãîòî÷åê, flesov, çíàêîìñòâà â ëåíèíñêîì ðàéîíå, 854922, õî÷ó ïîçíàêîìèòñÿ â åêàòåðèíáóðãå, qlb, çíàêîìñòâà â èæåâñêå 24, %)), çíàêîìñòâà åáàòüñÿ, >:-PP, Çíàêîìñòâà íîÿáðüñêà, :-DD, èíòèì ñàéò â ìóðìàíñêå, %-OO, ñàéòû çíàêîìñòâ áàçû ìàìáà, =-O, çðåëûå æåíùèíûëåñáè çíàêîìñòâà, ezqrne, çíàêîìñòâà â ãðîçíîì, ytycqb, Çíàêîìñòâà êóñû, =-DDD,
#188 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:23,
comment2, êóííè çíàêîìñòâà, 2462, ñåêñ â ðàçðåçå, mpbg, çíàêîìñòâà æåíùèíû êðûìñêèå òàòàðû, tnkg, ñåêñ çíàêîìñòâà õåðñîíå, 47524, èíäèâèäóàëêè ÷åëÿáèíñêà, 89142, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àíãëè÷àíàìè äëÿ îáùåíèÿ, =-]], ñåêñ çíàêîìñòâà â îòðàäíîì, 47296, çíàêîìñòâà â êàñëÿõ, wjk, çíàêîìñòâî ñ àðìÿíèíîì â ðîññèè, %D, èíòèì çíàêîìñòâà ìåäâåæüåãîðñê, 6716, êàçàíîâà çíàêîìñòâà, vqym, çíàêîìñòâà âðà÷, >:]]], Ñûçðàíü çíàêîìñòâ, bylwv, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè èç êàçåíöû, bfl